مقالات

نورپردازی چیست ؟

درﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﻔﺘﺎری روزﮔﺎر ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﻮ ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺎزه از ﯾﮏ داﻧﺶ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی  ودﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻧﺎم ﮔﺬاری آن از واژﮔﺎن زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ وﻋﺮﺑﯽ ﭼﻨﺪ واژه را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺳﺎده ﯾﺎ درﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ. از آﻧﺠﺎﮐﻪ اﯾﻦ واژه ﯾﺎﺑﯽ از ﺳﻮی ﯾﮏ ارﮔﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ وﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻫﺎﺋﯽ در آﻧﻬﺎ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد وﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ را ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﺎاﻓﺘﺎدن اﯾﻦ واژﮔﺎن ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮی آن ﭘﺎ ﻓﺸﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد .
روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻧﻮرﭘﺮدازی ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ دارد و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن از دﯾﺮ ﮔﺎه در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دارای ارزش ﺑﻮده ﺗﺎ آﻧﺠﺎﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ آﯾﯿﻦ درآﻣﺪه و ﻣﯿﺘﺮا از اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان ﭘﯿﺶ از زرﺗﺸﺖ ﺑﻨﺎم ﻓﺮﺷﺘﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه وآﯾﯿﻦ ﻣﯿﺘﺮاﺋﯿﺴﻢ ﺗﺎ ﺳﺪه ۱۴(ﻣﯿﻼدی) در اروﭘﺎ ﭘﯿﺮواﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﻬﺮوردی ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دﯾﮕﺮی از ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻی روﺷﻨﺎﯾﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در اﯾﺮان ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری وﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﮕﺮدﯾﺪه وﮔﺴﺘﺮش ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد، از ﺳﻮی دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،واژﮔﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎره ای از آﻧﻬﺎ رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﻧﺪ وﻧﺎﻫﻤﺨﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ واژﮔﺎن ﻧﻮرﭘﺮدازی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻮرﻫﺎی رﻧﮕﯽ و ﺑﺎزی ﺑﺎ رﻧﮓ وﻧﻮر در ﺟﺎﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﺪا از ﻧﻮرﭘﺮدازی اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد و آﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .
ﺑﺮای آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ واژه را ﺑﻪ ﯾﺎری ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎیﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد:
واژه ﻧﻮر ؟
درﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮگ ۴۸۳۶ و در ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻫﺨﺪا ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ: ﻧﻮر واژه ای ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ – (روﺷﻨﺎﯾﯽ ،ﻓﺮوغ ).
واژه روﺷﻨﺎﯾﯽ؟
درﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ و دﻫﺨﺪا ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ: (در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎرﯾﮑﯽ) .
واژه روﺷﻦ ؟
درﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮگ ۱۶۹۰ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ: واژه ای ﭘﻬﻠﻮی(روﺷﺎن)- (ﺗﺎﺑﻨﺎک،درﺧﺸﺎن،ﻣﻨﻮر وﻧﻮراﻧﯽ). در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن زﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ واژه ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮر ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از واژه ﺧﻮر ﭘﺎرﺳﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ .
واژه ﭘﺮدازش ؟
درﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮگ ۷۳۰ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ: ﭘﺮدازش اﺳﻢ ﻣﺼﺪر از ﭘﺮداﺧﺘﻦ–( ﮔﻮﯾﻨﺪه،ﭘﺮدازﻧﺪه ،ﺳﺎزﻧﺪه، ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪه).
در ﭘﺎرﺳﯽ اﻣﺮوزه واژﮔﺎنزﯾﺎدی ﺑﺎ ﭘﺮداز ﯾﺎ ﭘﺮدازش ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ : ،داده ﭘﺮدازی ،ﭼﻬﺮه ﭘﺮدازی،ﮐﺎرﭘﺮدازی،ﻧﻘﺶ ﭘﺮدازی ،ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازی،ﺧﻮدﭘﺮدازی ،ﻧﻮرﭘﺮدازی و….. ﮐﻪ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪه (اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ) آﻧﻬﺎ داده ﭘﺮداز ،ﭼﻬﺮه ﭘﺮداز،ﮐﺎرﭘﺮداز،ﻧﻘﺶ ﭘﺮداز ،ﺧﯿﺎل ﭘﺮداز ،ﺧﻮدﭘﺮداز،ﻧﻮرﭘﺮداز و… اﺳﺖ . اﯾﻦ واژﮔﺎن در ﮐﺠﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ؟
داده ﭘﺮدازی ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﺸﻮد .
ﭼﻬﺮه ﭘﺮدازی ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﺮروی ﭼﻬﺮه ﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﺸﻮد .
ﻧﻘﺶ ﭘﺮدازی ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻫﻨﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﻫﺎ درﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺗﺎﺗﺮ وﺳﯿﻨﻤﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ….
ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﻮر ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ روﺷﻨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ واژه ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺮای ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺎر ﺗﺎﺑﺎﻧﯿﺪن ﻧﻮرﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای آراﺳﺘﻦ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﭘﯿﺮاﻣﻮن و آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ ﭼﻨﺪان ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪارد .
ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ :
“آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ وﻫﺮآﻧﭽﻪ درآن اﺳﺖ را در ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﻮر ﯾﺎ روﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ” و “داﻧﺶ وﻫﻨﺮ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻮر – روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ، ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ وﻫﺮآﻧﭽﻪ درآن اﺳﺖ را در ﭼﺸﻢ ﻣﺎ  ﻫﻤﺎنآﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه آن را ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ .”
ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دارد:
ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن رﻓﺖ وآﻣﺪ آدم و ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﻨﺪه آدم وﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ (روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ) ، ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ،ﮔﺬرﮔﺎه ﻫﺎ، ﻣﯿﺪانﻫﺎ ، ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ ،ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻫﺎ،ﭘﻬﻠﻮ ﮔﯿﺮ ﻫﺎ،اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی  راه آﻫﻦ،ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎ وزﯾﺮﮔﺬرﻫﺎ، ﭘﻞﻫﺎ وروﮔﺬرﻫﺎ ،ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎ و ﺑﺎراﻧﺪازﻫﺎ و… .
ﻧﻮرﭘﺮدازی درون وﺑﯿﺮون وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﻨﺪه آدم وﺑﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ:  ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ وﺑﺰرگ ،ﻗﻄﺎرﻫﺎ،ﺷﻨﺎور ﻫﺎوﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎو… .
ﻧﻮرﭘﺮدازی درون وﺑﯿﺮون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ وﻓﻀﺎﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،اداری،آﻣﻮزﺷﯽ،ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ،ﺑﺎارزش واﺛﺮﮔﺬار، ورزﺷﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ،ﻣﻮزه ﻫﺎ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﮔﺮﺷﮕﺮی،ﺑﺎزی ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن وﮐﻮدﮐﺎن ، ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ و… .
ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻫﻨﺮی ﯾﺎ ﻧﻮرآراﯾﯽ درون وﺑﯿﺮون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ وﻓﻀﺎﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﻧﻮرﭘﺮدازی وﯾﮋه ﺟﺸﻦ ﻫﺎ ﻣﻠﯽوآﯾﯿﻨﯽ، ﻧﻮر ﭘﺮدازی ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺎﺗﺮ ،ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری،ﮔﻮﻧﻪای ازﻧﻮرﭘﺮدازی ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز، آّب ﻧﻤﺎﻫﺎو… .
ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ وﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ وﮐﻮﭼﮏ، ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎیﭘﺮورش ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﮐﻨﺎره رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و درﯾﺎ،راه ﻫﺎوﮔﺬرﮔﺎه ﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ،آﺑﺸﺎرﻫﺎ ،آﺑﮕﯿﺮﻫﺎ ودرﯾﺎﭼﻪﻫﺎ و… .
ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻮرﭘﺮدازی و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی روش ﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ای آن ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ واﺑﺰاری اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻮرﭘﺮدازی وﭼﯿﺰی ﺟﺪا از آن ﻧﯿﺴﺖ .

 

هدف از نورپردازی چیست ؟

 

یکی از مسائل پیش روی یک طراح نورپردازی -همانند طراحان دیگر رشته ها- هدف او برای نورپردازی یک بنا/فضا است.ما به عنوان یک طراح نورپردازی می بایست پیش از هر چیز به این فکر کنیم که هدف ما از نورپردازی چیست.این هدف ما است که در آینده نقش مفهوم و concept ما برای طراحی نورپردازی را مشخص می کند.

مثلا فرض کنید به شما یک بنای تاریخی داده می شود و شما وظیفه طراحی یک نورپردازی متناسب و فوق العاده را به عهده می گیرید.هدف شما از نورپردازی یک بنای تاریخی چه خواهد بود؟

 • طراحی نورپردازی در جهت افزایش زیبایی نما؟
 • طراحی نورپردازی به منظور جلب توجه مخاطب؟
 • طراحی نورپردازی به منظور ایجاد آرامش؟
 • یا طراحی نورپردازی در جهت بهتر نشان دادن معماری بنا؟

چیزی که مشخص است ارزش یک بنای تاریخی به تاریخی بودن آن و سبک معماری ماندگار آن است.این سبک معماری هر چقدر هم که پیش پا افتاده باشد و یا به نظر زیبا نباشد ، عنصر هویت بخش و موثر آن بنا است و وظیفه یک معمار نور و طراح نورپردازی این است که پیش از هر کاری سعی در حفظ هویت این بنا داشته باشد ، چرا که مخاطب این بنا ، گردشگر و توریست ، برای دیدن بنا ، همان گونه که بوده و هست به این مکان امده و ما نمی بایست با تحمیل نظر شخصی خود هویت بنا را از او بگیریم.

استفاده نامناسب از پروژکتورهای ال ای دی LED RGB در نورپردازی ساختمان تاریخی بیمارستان

در طراحی نورپردازی چنین بنایی، پس از سعی در حفظ هویت بنا باید سعی در بهتر نشان دادن وجوه تمایز ان بنا و برتری های آن نسبت به دیگر بنا ها داشته باشیم.مثلا اگر ما در حال طراحی نورپردازی ساختمان منارجبنان اصفهان هستیم ، شاخصه این بنا مناره های آن است ، پس ما می بایست سعی کنیم مناره ها را به عنوان عنصر شاخص بیشتر برجسته کنیم ، و این برجستگی نمی بایست تا حدی باشد که باعث ایجاد یک تضاد عمده شود.

نکته مهم بعدی در طراحی نورپردازی یک بنای تاریخی ، که شاید مهم ترین نکته هم باشد ، سعی در جایگذاری صحیح منابع نوری است.منابع نوری باید به گونه ای در نظر گرفته شوند که برای نصب آن ها نیازی به تخریب بنا نباشد و هم چنین باعث ایجاد خیرگی و ازبین بردن عناصر معماری اصلی بنا نباشد.به عنوان مثال می بایست ترجیحا از منابع نوری دفنی و منابع نوری اسپات که از دور به سمت مکان مورد نظر نشانه رفته اند بهره ببریم.در مثال بیمارستان امام رضا می بینیم که منابع نوری بر روی سنگ های بنا و بر روی نرده های فوقانی نصب شده اند که این امر در طولانی مدت باعث تخریب شدید بنا خواهد شد.

رنگ ها و انتخاب رنگ منابع نوری نیز نقش مهمی در فرآیند طراحی نورپردازی بنا دارند.مثلا ما حق نداریم یک کاشیکاری فوق العاده زیبا با رنگ های زنده و متضاد را با یک نور تک رنگ نورپردازی نماییم ، چرا که نور تک رنگ باعث پوشیده شدن رنگ های متضاد می شود و رنگ قرمز یک کاشی در نور آبی قابل مشاهده نیست و ما عملا نمای شب یک بنا را تخریب کرده ایم.لذا در جایی که رنگ نقش اصلی را ایفا می کند ، باید از نورهای مایل به سفید و با کیفیت (CRI بالا) بهره ببریم و در جایی که رنگ اهمیت چندانی ندارد (مثل یک دیوار خشتی) ، می توانیم از نور تک رنگ متناسب بهره ببریم.

 

یک نمونه طراحی نور با رعایت رنگ بندی مناسب جهت نورپردازی مسجد

رنگ های مورد استفاده در بناهای تاریخی می بایست بسیار با دقت و متناسب انتخاب شوند.در کشور ما که اکثر بناهای تاریخی جنبه مذهبی دارند ، می بایست تا جای ممکن از رنگ های طیف سفید ، آبی ، کهربایی ، نارنجی ، زرد و سبز استفاده کرد.همین طور در بناهای باستانی ایران می توان از رنگ های مورد پسند ایران کهن همچون رنک بنفش آبی و زرد استفاده کرد.در به کارگیری رنگ ها و جایگزاری آن ها در طراحی نورپردازی بناهای مذهبی و تاریخی  بایست دقت کرد رنگ ها داری آشفتگی ، تداخل بی مفهوم و تضاد شدید نباشند ، مگر این که قصد ارائه مفهوم خاص و مهمی را داشته باشیم.

نورپردازی نما

درﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﻔﺘﺎری روزﮔﺎر ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﻮ ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺎزه از ﯾﮏ داﻧﺶ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ودﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻧﺎم ﮔﺬاری آن از واژﮔﺎن زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ وﻋﺮﺑﯽ ﭼﻨﺪ واژه را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺳﺎده ﯾﺎ درﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ. از آﻧﺠﺎﮐﻪ اﯾﻦ واژه ﯾﺎﺑﯽ از ﺳﻮی ﯾﮏ ارﮔﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ وﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻫﺎﺋﯽ در آﻧﻬﺎ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد وﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ را ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﺎاﻓﺘﺎدن اﯾﻦ واژﮔﺎن ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮی آن ﭘﺎ ﻓﺸﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد نورپرداز،نورپردازی،نورپردازی ساختمان،نورپردازی نما-اجرای نورپردازی

روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻧﻮرﭘﺮدازی ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ دارد و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن از دﯾﺮ ﮔﺎه در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دارای ارزش ﺑﻮده ﺗﺎ آﻧﺠﺎﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ آﯾﯿﻦ درآﻣﺪه و ﻣﯿﺘﺮا از اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان ﭘﯿﺶ از زرﺗﺸﺖ ﺑﻨﺎم ﻓﺮﺷﺘﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه وآﯾﯿﻦ ﻣﯿﺘﺮاﺋﯿﺴﻢ ﺗﺎ ﺳﺪه )۱۴ﻣﯿﻼدی) در اروﭘﺎ ﭘﯿﺮواﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﻬﺮوردی ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دﯾﮕﺮی از ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻی روﺷﻨﺎﯾﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ اﺳﺖ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در اﯾﺮان ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری وﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﮕﺮدﯾﺪه وﮔﺴﺘﺮش ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد، از ﺳﻮی دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،واژﮔﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎره ای از آﻧﻬﺎ رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﻧﺪ وﻧﺎﻫﻤﺨﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ واژﮔﺎن ﻧﻮرﭘﺮدازی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻮرﻫﺎی رﻧﮕﯽ و ﺑﺎزی ﺑﺎ رﻧﮓ وﻧﻮر در ﺟﺎﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﺪا از ﻧﻮرﭘﺮدازی اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد و آﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .

ﺑﺮای آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ واژه راﺑﻪ ﯾﺎری ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎیﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد:

واژه ﻧﻮر ؟

درﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮگ ۴۸۳۶ و در ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻫﺨﺪا ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ: ﻧﻮر واژه ای ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ – (روﺷﻨﺎﯾﯽ ،ﻓﺮوغ ).

واژه روﺷﻨﺎﯾﯽ؟

درﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ و دﻫﺨﺪا ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ: (در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎرﯾﮑﯽ) .

واژه روﺷﻦ ؟

درﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮگ ۱۶۹۰ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ: واژه ای ﭘﻬﻠﻮی(روﺷﺎن)- (ﺗﺎﺑﻨﺎک،درﺧﺸﺎن،ﻣﻨﻮر وﻧﻮراﻧﯽ).

 

در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن زﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ واژه ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮر ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از واژه ﺧﻮر ﭘﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ .

واژه ﭘﺮدازش ؟

درﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮگ ۷۳۰ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ: ﭘﺮدازش اﺳﻢ ﻣﺼﺪر از ﭘﺮداﺧﺘﻦ)– ﮔﻮﯾﻨﺪه،ﭘﺮدازﻧﺪه ،ﺳﺎزﻧﺪه، ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪه).

در ﭘﺎرﺳﯽ اﻣﺮوزه واژﮔﺎنزﯾﺎدی ﺑﺎ ﭘﺮداز ﯾﺎ ﭘﺮدازش ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ : ،داده ﭘﺮدازی ،ﭼﻬﺮه ﭘﺮدازی،ﮐﺎرﭘﺮدازی،ﻧﻘﺶ ﭘﺮدازی ،ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازی،ﺧﻮدﭘﺮدازی ،ﻧﻮرﭘﺮدازی و….. ﮐﻪ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪه (اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ) آﻧﻬﺎ داده ﭘﺮداز ،ﭼﻬﺮه ﭘﺮداز،ﮐﺎرﭘﺮداز،ﻧﻘﺶ ﭘﺮداز ،ﺧﯿﺎل ﭘﺮداز ،ﺧﻮدﭘﺮداز،ﻧﻮرﭘﺮداز و… اﺳﺖ . اﯾﻦ واژﮔﺎن در ﮐﺠﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ؟

داده ﭘﺮدازی ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﺸﻮد .

ﭼﻬﺮه ﭘﺮدازی ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﺮروی ﭼﻬﺮه ﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﺸﻮد .

ﻧﻘﺶ ﭘﺮدازی ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻫﻨﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﻫﺎ درﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺗﺎﺗﺮ وﺳﯿﻨﻤﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ….

ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﻮر ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ روﺷﻨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ واژه ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺮای ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺎر ﺗﺎﺑﺎﻧﯿﺪن ﻧﻮرﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای آراﺳﺘﻦ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﭘﯿﺮاﻣﻮن و آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ ﭼﻨﺪان ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪارد .

ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ :

“آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ وﻫﺮآﻧﭽﻪ درآن اﺳﺖ را در ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﻮر ﯾﺎ روﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ” و

“داﻧﺶ وﻫﻨﺮ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻮر – روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ، ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ وﻫﺮآﻧﭽﻪ درآن اﺳﺖ را در ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﻫﻤﺎنآﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه آن را ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ .”

ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دارد:

ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن رﻓﺖ وآﻣﺪ آدم و ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﻨﺪه آدم وﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ:

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ (روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ) ، ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ،ﮔﺬرﮔﺎه ﻫﺎ،ﻣﯿﺪانﻫﺎ ،ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ ،ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻫﺎ،ﭘﻬﻠﻮ ﮔﯿﺮ ﻫﺎ،اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی راهآﻫﻦ،ﺗﻮﻧﻞﻫﺎ وزﯾﺮﮔﺬرﻫﺎ، ﭘﻞﻫﺎ وروﮔﺬرﻫﺎ ،ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎ و ﺑﺎراﻧﺪازﻫﺎ و… .

ﻧﻮرﭘﺮدازی درون وﺑﯿﺮون وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﻨﺪه آدم وﺑﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ:

 

ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ وﺑﺰرگ ،ﻗﻄﺎرﻫﺎ،ﺷﻨﺎور ﻫﺎوﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎو… .

ﻧﻮرﭘﺮدازی درون وﺑﯿﺮون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ وﻓﻀﺎﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ:

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،اداری،آﻣﻮزﺷﯽ،ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ،ﺑﺎارزش واﺛﺮﮔﺬار، ورزﺷﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ،ﻣﻮزه ﻫﺎ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﮔﺮﺷﮕﺮی،ﺑﺎزی ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن وﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ و… .

ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻫﻨﺮی ﯾﺎ ﻧﻮرآراﯾﯽ درون وﺑﯿﺮون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ وﻓﻀﺎﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ:

ﻧﻮرﭘﺮدازی وﯾﮋه ﺟﺸﻦﻫﺎ ﻣﻠﯽوآﯾﯿﻨﯽ، ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺎﺗﺮ،ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری،ﮔﻮﻧﻪای ازﻧﻮرﭘﺮدازی ﭼﺸﻢ اﻧﺪازآّب، ﻧﻤﺎﻫﺎو… .

ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ وﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ:

ﺑﻮﺳﺘﺎنﻫﺎیﺑﺰرگوﮐﻮﭼﮏ،ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎوﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎیﭘﺮورشﮔﯿﺎﻫﺎن،ﮐﻨﺎرهرودﺧﺎﻧﻪﻫﺎودرﯾﺎ،راهﻫﺎوﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎیﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ،آﺑﺸﺎر ﻫﺎ ،آﺑﮕﯿﺮﻫﺎ ودرﯾﺎﭼﻪﻫﺎ و… .

ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻮرﭘﺮدازی و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی روش ﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ای آن ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ واﺑﺰاری اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻮرﭘﺮدازی وﭼﯿﺰی ﺟﺪا از آن ﻧﯿﺴﺖ .

نورپردازی چیست؟

دانش و هنر بکارگیری روشنایی ساختگی یا طبیعی برای نمایان ساختن جای یا چیزی را در چشم نورپردازی می نامند .

 سالنهای آمفی تئاتر و همایش :

نورپردازی سالن های آمفی تئاتر و سالنهای همایش باید همواره به بهترین شکل ممکن صورت بگیرد. وقتی افراد در زمان گوش دادن به سخنرانی ها و یا اجراهای مختلف ، تصویر واضحی از سخنران را مشاهده کنند درک بهتری از مطالب خواهند داشت . تصویر ، بهتر از کلمات صحبت می کند، بنابراین با مشاهده حالت های سخنران در زمان سخنرانی مطالب ، و احساس سخنران در زمان بیان ، مطالب بهتر درک می شوند .

هدف اصلی و اولیه نورپردازی ، بدون در نظر گرفتن این مطلب که از چه نوع سیستمی برای این کار استفاده می شود ، ایجاد محیطی با نور یکسان و متعادل و به حداقل رساندن فضاهایی است که در سایه قرار می گیرند . به علاوه هیچ نور مستقیمی نباید در زاویه لنز دوربین ها قرار بگیرد. سیستم های فلورسنت پخش کننده و گرما تاب  غیر مستقیم  برای این کار بسیار مناسب می باشند و امکان تنظیم نور را هم فراهم می آورند . نورپردازی های مستقیم شدید مثل نورافکن های داخلی که سایه های سنگینی را ایجاد می کنند مناسب محیط سالن های کنفرانس نیستند . معمولا ترکیبی از گرماتاب های غیر مستقیم و فلورسنت های پخش کننده بهترین گزینه برای نورپردازی  سالن های همایش به شمار می آیند و انعطاف پذیری لازم را هم به کار بر ارائه می کنند .

هتلها :

 نورپردازی نقش بسیار مهمی در جذابیت و آرامش بخشی لابی هتلها ایفا می کند . نورپردازی لابی هتل همواره یکی از مسائل مهم و اساسی در امر طراحی است و در تاثیر گذاری محیط نقش مهمی ایفا می کند .

بحث استفاده بهینه از انرژی و استفاده از نورپردازی مناسب و جذاب و در عین حال کم مصرف از مهمترین نکات در نورپردازی است . با توجه به مساله گرم شدن کره زمین و حساسیت روز افزون نسبت به حفظ محیط زیست ، استفاده از نورهای کم مصرف جای خود را در صنعت هتل داری پیدا کرده است .

طراحی لابی هتل ها همیشه باید به گونه ای باشد که در بدو ورود تاثیر مثبتی بر روی میهمانان بگذارد . لابی هتل ها می توانند برای خودشان دارای شخصیت خاصی باشند و تاثیر گذاریهای متفاوتی بر روی افرادی که وارد آنها می شوند داشته باشند . لابی هتل می تواند دنج و مجزا و یا جذاب و گیرا باشد . می تواند فضایی بسیار گرم و صمیمی داشته باشد و یا برعکس سرد و رسمی باشد . درهر صورت مساله مهم این است که تمام وسایل بکار رفته در لابی هتل ، در هارمونی کامل با هم و همچنین با نوع معماری محیط باشند .

همواره باید قبل از شروع طراحی لابی هتل به سبک مورد نظر و تاثیری که قرار است بر میهمانان در لحظه ورود به سالن گذاشته شود توجه شود .

اتاق انتظار می تواند با استفاده از مبلمان راحت و در عین حال زیبا و جذاب ، گذر لحظه ها را برای افراد راحت تر و لذت بخش تر نماید و برای شخصی که در حال انتظار می باشد این امکان را فراهم آورد تا از گذران وقت در آن محیط لذت ببرد .

لابی هتل باید مکانی امن و آرامش بخش برای توریست ها و کسانی که در سفرهای کاری و خانوادگی هستند بوجود آورد . استراحت و نشستن بر روی مبلمان راحت و زیبای لابی هتل باید خستگی سفر را از تن مسافران خارج کند و لحظات خوشی را به آنها هدیه کند .

یک لابی هتل مدرن و زیبا ترکیبی است از یک معماری ساده با حداقل مبلمان و لوازم و رنگ های آرامش بخش . در فضاهای بزرگ بهتر است از پنجره های بزرگی که رو به مناظر زیبا و جذاب باز می شوند استفاده شود .

با استفاده از لامپ های بزرگ زمینی ، کاری کنید بلندی سقف خیلی به نظر نیاید و با استفاده از لوستر های بزرگ و زیبا در عین اینکه به جلال و شکوه سالن می افزایید نورپردازی دراماتیکی را هم خلق نمایید .

اولین نگاه ، تاثیر بسیار زیادی در جذب افراد دارد ، بنابراین ورودی هتل باید به گونه ای طراحی شود که جذاب و آرامش بخش باشد و طراحی حرفه ای بخوبی در آن نمود داشته باشد .

سالن کنفرانس :

 طراحی و دکوراسیون اتاق کنفرانس تاثیر بسیار زیادی بر نحوه ارائه مطالب و میزان تاثیرگذاری آنها دارد. شهرت و نام نیک هتل ها و همچنین سالن های کنفرانس به طراحی و دکوراسون اتاق های کنفرانس آنها بستگی دارد .

افرادی که کار برنامه ریزی کنفرانس ها و انتخاب محل برگزاری آنها را بر عهده دارند با توجه به موضوع کنفرانس و مدعوین به انتخاب سالن کنفرانس مناسب می پردازند. بنابراین ساختار و طراحی سالن ها و اتاق های کنفرانس از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد و باعث محبوبیت و شهره و آوازه آن می شود .

معمولا بیشتر جلسات مهم هر سازمان و مجموعه ای در اتاق کنفرانس آن مجموعه برگزار می گردد و به این ترتیب این مکان به عنوان محل تجمع مدیران و مسئولان آن مجموعه توجه خاصی را در طراحی و تجهیز طلب می کند . نوع بهره برداری از اتاق کنفرانس در شرایط مختلف و بسته به موضوع مورد بحث متفاوت می باشد. گاهی بیشتر تمرکز جلسه بر روی بحث و گفتگو می باشد و گاهی موضوع جلسه بصورت اسلاید هایی در می آید که توسط ویدئو پروژکتور به نمایش گذاشته می شوند و یا تنها از بورد ها و تصاویر نصب شده بر روی دیوار برای توضیح مطلب استفاده می شود . یکی از مباحثی که در طراحی اتاق های کنفرانس توجه خاصی را طلب می کند نوع نورپردازی اتاق است .

 اصول نورپردازی :

 • ظاهر چراغ ها و نورافکن ها نباید در زیبایی و هارمونی سالن خللی وارد کند .
 • نور باید به گونه ای از دیوارها و سطوح پخش شود که تصاویر و اشیاء داخل سالن بخوبی خودنمایی کنند و محیطی آرامش بخش برای حضار ایجاد گردد .
 • پنجره ها باید توسط پرده های ضخیم و نورگیر پوشیده شوند تا کنترل نورهای مزاحم که ممکن است از پنجره ها داخل شوند به بهترین شکل ممکن صورت گیرد .
 • از لامپ های با  Color Rendering Index) CRI) بالا (۸۰ به بالا) استفاده شود تا بهترین تصویر بدست آید.
 • با استفاده از سطوح پخش کننده و منعکس کننده های قوی نورهای مستقیم و تشعشعات بازتابیده تا حد امکان محدود شوند تا نمایش اسلایدها و بوردهای دیواری به بهترین شکل ممکن صورت گیرد .
 • در بالای میز کنفرانس از نورهای محیطی استفاده گردد تا سایه هایی که بر روی میز می افتد از بین بروند .
 • نورپردازی باید به گونه ای صورت بگیرد که محیطی بدون کوچکترین لرزش نور و سوسو زدن ایجاد نماید .

سیستم کنترل :

 سیستم کنترل نور در اتاق های کنفرانس باید دارای دو کلید کنترل نور مجزا باشد که یکی از آنها به نورهای محیطی pendant fixtures و یکی به سیستم وال واش (wallwash) اختصاص پیدا نماید. کلید های کنترل باید در موقعیت مناسبی در فضای ورودی سالن قرار داده شوند.

برای آزمایش نور ها و مناسب بودن یا نبودن آنها برای اتاق کنفرانس می توان از یک نرم افزار رندر به نام AGI 32 استفاده نمود .

همه نورها روشن : در این حالت تمامی نورها با بیشترین بازده مورد استفاده قرار گرفته اند. این نوع نورپردازی در کنفرانس هایی که از بورد های نمایش دیداری استفاده می کنند مورد استفاده قرار می گیرد . چون وقتی همه نورهای اتاق کنفرانس روشن هستند معمولا تمرکز کنفرانس بر روی تابلو ها و بورد هایی است که بر روی دیوارها نصب شده اند .

فقط نورهای pendant: این حالت نورپردازی برای کنفرانس هایی مناسب است که در آنها فقط مذاکرات و کارهای دفتری و نوشتاری در جریان است . چون نقطه مرکزی و مورد توجه در این جلسات روی میز است .

نور محیطی pendant) 25%) : این نور برای کنفرانس هایی مناسب است که فقط از تصویر پروژکتور استفاده می کنند . زمانیکه در جلسات کنفرانس از ویدئو پروژکتور استفاده می شود نور نسبتا کمی مورد نیاز می باشد. بنابراین در این محاسبه نورهای wallwasher خاموش می باشند و تنها ۲۵% از توان نورهای pendant مورد استفاده قرار می گیرند. در این قسمت سعی شده است نسبتی ۳ به ۱ بین میز کنفرانس و پرده نمایش برقرار گردد .

نور محیطی pendant) 25%) و wallwasher 50%: این نوع نورپردازی برای کنفرانس هایی مورد استفاده قرار می گیرد که هم از تصویر پروژکتور استفاده می کنند و هم از بوردهای نصب شده دیواری .

نورپردازی حرفه ای